Klankbord

Klankbord
jaargang 33 – nummer 5
april – mei 2020


Het plaatsen van Klankbord op de website is in ontwikkeling.

Vanuit de kerkenraad  Rens Opbroek
Het coronavirus trekt een spoor van vernielingen over de wereld en ook ons land wordt er hard door getroffen. De snelheid waarmee het zich verspreidt maakt het moeilijk om alle ontwikkelingen bij te houden, ook in dit nummer van Klankbord. Ons zo vanzelfsprekende, alledaagse leven is er op dramatische wijze door veranderd.

De kerkenraad heeft, mede als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd en ook op aangeven van de PKN te Utrecht, besloten om tot nader order geen kerkdiensten te houden en allerlei activiteiten te laten vervallen of uit te stellen.
Dat is spijtig en ook dat ontregelt ons bestaan.
Maar dat alles valt in het niet bij de beproevingen van hen die aan deze ziekte lijden of er zelfs slachtoffer van zijn geworden. Onze gedachten gaan uit naar hen en hun families. Ook hebben wij diep ontzag voor iedereen die op zijn of haar gebied met grote inzet probeert te helpen en om de gevolgen te verlichten.
Wij bidden voor hen.

Hoewel er nu dus geen kerkdiensten zijn is de kerk van Wognum  op zondag 29 maart tussen 10:00 en 13:00 uur open voor een persoonlijk moment van stilte en bezinning.
Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van het aanbod van onze rooms-katholieke plaatsgenoten om de Hieronymuskerk te gebruiken voor een ‘teledienst’, op zondagen om 17:00 uur. Deze dienst  is op internet te volgen: livestream.rkemmausparochie.nl
Zie voor de details het volgende artikel.

Het Klankbord is door zijn verschijningsfrequentie niet het eerst aangewezen medium om nieuws te verspreiden. Wij moeten ons behelpen met emails, Whatsapp, onze website en de telefoon.
De PKN Utrecht verspreidt actuele informatie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/
De kerkenraad wenst u sterkte in deze buitengewone omstandigheden; moge ons geloof ons vertrouwen geven.


Diensten van Het Vierkant online       Peter van der Molen
Vanaf zondag 29 maart zendt de Protestantse Gemeente Het Vierkant op een aantal opeenvolgende zondagmiddagen een dienst uit via de livestream van de r.k. Emmaüsparochie in onze dorpen.
Dit zal vanaf 29 maart om 17.00 uur gebeuren.
Stemt u dan af op:
livestream.rkemmausparochie.nl

Even voor alle duidelijkheid: normaal gesproken zouden wij u allemaal willen uitnodigen om te komen, maar in verband met het coronavirus is het nu juist niet de bedoeling dat u deze zondagen naar de kerk komt.
Maar we nodigen u wel uit om via het internet mee te luisteren, mee te zingen en mee te bidden.

Wij zijn de broeders en zusters van de r.k. parochie zeer erkentelijk dat wij van hun kerkgebouw en faciliteiten gebruik kunnen maken.

Dus… vanaf zondag 29 maart een aantal zondagen dienst om 17.00 uur van onze gemeente via het internet, de livestream van de parochie (hoe lang dat zal duren weten we nog niet). Houdt u daarvoor de website, facebook en andere kanalen in de gaten.

P.S. U kunt de dienst alleen rechtstreeks bekijken en niet achteraf terugkijken!

Tot ziens op het internet!Kerkdiensten                             Ds. Peter van Ankeren
Alle kerkdiensten, ook de diensten in Sweelinckhof op de laatste dinsdag van de maand en de oecumenische Paasviering in Sweelinckhof, worden tot 1 juni geannuleerd!
Verdere activiteiten, die tot 1 juni stonden gepland zullen ook geannuleerd worden, zoals de Plusmiddag, de diaconale maaltijd, het samen wandelen voor het jaardoel, de filmavond voor het jaardoel, de gespreksochtend in Sweelinckhof, etc.
Vanaf zondagmiddag 29 maart (dus ook de zondagen daarna): 17.00 uur uitzending via internet van onze dienst vanuit de Hieronymuskerk. U kunt NIET naar deze kerk komen, maar luister, zing en bid met ons mee vanuit uw eigen huis.
Ik hoop u via dit medium te ontmoeten. Zie ook de brief, die u bij dit Klankbord heeft ontvangen en de stukjes die Rens Opbroek en Peter van der Molen hebben geschreven.


Meditatie                                      Ds. Peter van Ankeren
We zijn op weg naar het Paasfeest, het feest van het nieuwe leven, het feest van de Opstanding van onze Heer.
Het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap geeft voor deze periode elke dag een stukje uit het boek Exodus ter overdenking. (Op de website van onze kerk kunt u trouwens in deze periode elke dag een korte overdenking, een gedachte lezen bij de bijbeltekst van die dag).

Een paar weken geleden keken wij met een paar jongeren uit onze gemeente naar een animatiefilm over het leven van Mozes. U vindt zijn levensweg opgetekend in het bijbelboek Exodus. In de film wordt het leven van Mozes verteld vanaf het moment dat hij in een mandje in de Nijl wordt gelegd, dat hij gevonden wordt door de dochter van de farao en aan het hof van de farao opgroeit.
In spetterende beelden wordt zijn leven in deze film neergezet.
Indrukwekkend vonden we het.
Het is ook het verhaal dat Mozes, als hij ziet hoezeer het volk Israel lijdt onder de slavenarbeid die zij moeten verrichten in Egypte,  uiteindelijk aan de farao vraagt om zijn volk te laten vertrekken uit Egypte.
In Exodus 7, staat in vers 9 ‘De farao zal u om een wonder vragen om te bewijzen dat God jullie heeft gestuurd’. En in vers 10 staat ‘Zo gingen Mozes en Aaron naar de farao en deden het wonder zoals de Heer hun had gezegd’. En dan volgt het verhaal van de staf die in een slang verandert.

Wat voor wonderen gebeuren er in ons leven? Het zijn soms kleine dingen, die een ander niet zo gauw opvallen, maar die voor ons zo belangrijk kunnen zijn. Een tekening van een kleinkind, opgestuurd per post omdat de kleinkinderen vanwege het coronavirus niet op bezoek kunnen komen. Of een paar takken van een kastanjeboom, die je van iemand uit de tuin krijgt. Om te zeggen dat je niet wordt vergeten. Of iemand die boodschappen voor je doet, omdat je nu niet naar buiten kunt gaan.
Dat zijn voor mij ook wonderen in deze tijd, waarin het virus ons land en vele andere landen in de greep houdt.
Laten we naar elkaar omkijken. Wonderen van God kunnen zichtbaar zijn door het handelen van mensen. Laten we met deze wonderen op weg gaan naar het Paasfeest.


Taakgroep Pastoraat          Ds. Peter van Ankeren
De bloemen zijn de afgelopen zondagen naar een aantal gemeenteleden gegaan.

Overlijden
Ons bereikte het bericht van het overlijden van dhr. Willem Saal. Hij woonde nog niet zo lang in Sweelinckhof, na o.a. aan de Oosteinderweg te hebben gewoond. Wij wensen zijn familie Gods nabijheid toe.

Gespreksgroep Sweelinckhof                          Cobi Louissen
We hadden drie ochtenden gepland, maar de laatste kan door het coronavirus helaas niet doorgaan. Gelukkig kunnen we terugzien op twee goed bezochte gespreksochtenden. Beide ochtenden ging het over muziek. Ds Peter liet via de telefoon een aantal liederen horen en we hadden de tekst voor ons zodat we eventueel mee konden zingen. Dat werd ook gedaan. Er waren vragen als: hebt u herinneringen aan deze liedjes (ze waren ook allemaal van vroeger), werd er veel gezongen bij u thuis, zingt u nog steeds, enz. Uiteraard kwam ook de kerk ter sprake. Het waren heel geanimeerde en waardevolle gesprekken. De laatste keer had Koen Scholten een heel oud muziekboek (psalmbundel berijming Petrus Datheen) meegenomen. De groep is toch nog altijd zo’n 10 personen groot. We moeten nu noodgedwongen stoppen maar hopen in het najaar weer een aantal gespreksochtenden te houden. Ik groet u nu op afstand maar er komt een tijd dat we elkaar weer persoonlijk zien, moed houden en tot ziens.Taakgroep Diaconaat                      
Voedselbank: Oproep!                                       Ton Novotný
De komende zondagen hadden wij graag een oproep aan u willen doen om houdbare etenswaren mee te nemen bestemd voor de voedselbank. Nu de kerkdiensten vanwege het coronavirus niet doorgaan, kan er ook niet ingezameld worden. Of toch wel? Ja, toch wel. Want wij vinden het van belang dat mensen die het niet breed hebben toch onze bijdrage kunnen krijgen via de voedselbank.

Doordat er zoveel gehamsterd wordt, hebben de supermarkten minder tot niets over voor de voedselbanken in Nederland. Daar zijn spijtig genoeg juist de mensen met een kleine portemonnee, die afhankelijk zijn van de voedselbank, de dupe van.

Daarom de volgende oproep: al zijn er geen kerkdiensten, mocht u wel naar de kerk gaan voor een persoonlijk moment van bezinning in de kerk (en dat kan in de kerk van Wognum, op zondag tussen 10.00 en 13.00 uur), neemt u dan iets mee voor de voedselbank. U kunt het in de kerk achterlaten en wij zorgen dat het bij de voedselbank komt.
Mocht u de kerk niet (willen) bezoeken, u kunt uw bijdrage ook bij mij inleveren. Ik neem uw bijdrage graag in ontvangst, maar belt u voor de zekerheid even zodat we elkaar niet mislopen.
Vindt u het bezwaarlijk om met boodschappen te lopen slepen, dan is een gift voor de voedselbank ook welkom. Dat mag op rekeningnummer NL19 RBRB 0 825020387 t.n.v. Diaconie PKN-Gemeente Wognum/BSN, onder vermelding ‘voedselbank’.

Nu Nederland een zeer bijzondere periode doormaakt, moeten wij omzien naar elkaar. Daarom dan ook deze oproep. En laten wij niet alleen als gemeenteleden elkaar in de gaten houden. Heb oog voor een ieder direct om je heen, in de kennissen- of familiekring en in de eigen straat.

Ik wens u allen sterkte en het vertrouwen in God; we zullen hier doorheen komen.
Ton Novotný

Oproep voor vrijwilligers                            Lammy Taanman
De taakgroep heeft afscheid genomen van Alex Kooi en zal binnenkort afscheid nemen van Henny Dubbeldam. Twee mensen die met hart en ziel hun schouders hebben gezet onder het diaconale werk. We zullen hen beiden missen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar uitbreiding. Naast de diakenen maken ook vrijwilligers deel uit van de taakgroep. Een vrijwilliger kiest bijvoorbeeld een (of meer) taak/taken waaraan hij of zij een steentje kan en wil bijdragen. Wie hier meer over wil weten is welkom om eens vrijblijvend aan te schuiven bij het overleg van de taakgroep.

Jaardoel
Als jaardoel hebben we gekozen voor stichting Warm Thuis in Zuidermeer. U heeft er over kunnen horen en lezen. Maar kijk ook eens op www.warmthuis.nl/locaties/zuidermeer. In het kader van de activiteiten van ons jaardoel zouden we op 14 april Cinema Oostereiland gaan, om de film Maiden te bekijken. Deze film gaat over een jonge vrouw, die het aandurft om met een geheel vrouwelijke bemanning mee te doen aan de zwaarste zeilrace rond de wereld. Een adembenemend en hartveroverend verhaal.
Helaas kan dit bezoek nu geen doorgang meer vinden.

Op het moment van dit schrijven is niet bekend wanneer de kerkdiensten weer kunnen plaatsvinden. Wij bidden voor betere tijden.Taakgroep PR & Communiatie                Gemma Wagenaar
Recent is er vergaderd door de taakgroep. Wij bespraken de gang van zaken bij onze drie communicatie media:

Website
De webmasters hebben aangegeven de werkzaamheden niet langer te kunnen combineren met hun huidige werk en daarom het stokje over te willen geven.
Daarom is het heel fijn om te kunnen melden dat Koos Taanman vanaf nu onze website gaat beheren.
Berichten voor de website graag naar

Facebookgroep
Sinds vorig jaar is er een Facebookgroep Vierkant Samen. Deze wordt beheerd door Arienne Brinkman, Ds. Peter van Ankeren  en Gemma en Steven Wagenaar. Iedere dag kunt u op de Facebook groep een korte bijdrage van de hand van Peter van Ankeren vinden. Wij willen op de Facebookgroep ook een luisterend oor zijn voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Ben u nog geen lid van de Facebookgroep? Meldt u dan aan. Weet u niet hoe het werkt om u aan te melden? Laat het één van ons weten. Wij leggen u graag uit hoe het werkt. Ook u kunt u in de Facebookgroep berichten plaatsen  die voor onze gemeente interessant zijn om te lezen.

Klankbord
Sinds september is er een nieuwe redactie bestaande uit Annebeth Kerkhoff, Ina Broekhuizen en Piet Rietveld (eindredactie). Klankbord wordt niet alleen uitgegeven op papier, maar is ook in digitale vorm beschikbaar. Met het oog op de kosten  zouden wij het fijn vinden als meer mensen voor de digitale versie kiezen.

Dit zijn onze drie communicatie media, waarop uw bijdragen welkom zijn. De eerste twee kunnen snel informatie plaatsen; Klankbord verschijnt zeven maal per jaar en is dus minder geschikt voor snelle communicatie.


Effies klesse                                 ©Ina Broekhuizen-Slot

Kerkhof in Valkkoog

Gien coifers en gien letters meer
de wind die wiste ze uit
zoín asem en de klok die slaat
da’s ’t ienigste geluid.

Hier op de terp in ’t ouwe land
deer loit de toid te koik
d’r zweeft een flard van een gebed
dat echoot ‘kôninkroik’.

De blinde zerke wachte stil
totdat de dag vergaat
in ’t oôsten zoeke ze d’r hoil
bai nuwe dageraad.

Ze wete niet van naam en plaas
enkeld van rust en toid
en fluist’re: honderd jare is
een dag in de eêuwighoid.Taakgroep Financiën & Beheer        Jan Hania
Rommelmarkt op zaterdag 13 juni 2020
De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 13 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur bij en in de kerk in Wognum.
We gaan proberen goede door u beschikbare materialen te verkopen. Uiteraard zullen we heel blij zijn als u die ook aanlevert. Vraag ook uw familie en kennissen of ze ‘rommel’ beschikbaar willen stellen. Heeft u spullen dan willen we die op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni graag ontvangen. Wilt u die eerder kwijt neem dan contact op met onze koster.
Tijdens de rommelmarkt worden ook andere activiteiten gehouden. O.a. komt er een speurtocht voor jongeren, een wandeltocht in de omgeving met verschillende afstanden, muziek, etc.
De stagiaires zijn druk bezig om dit op een rij te zetten. Het moet een gezellige dag worden voor zowel jong als oud.
De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de aanschaf van een betere beamer en scherm in de kerk.

De kerk open in de zomer
Kunnen we de kerk niet openen tijdens de zomermaanden? Deze vraag is al een aantal keren gesteld. We willen hieraan gehoor geven.
In juni zetten we we elke donderdag van ca 10.00 tot 13.00 uur de deuren van de kerk open. We geven belangstellenden gelegenheid de kerk te bekijken en verkopen een kopje koffie of thee. Daarnaast willen we ruimte geven voor een moment van bezinning, herdenking of even stil te zijn. De beide stagiaires gaan deze openstelling in juni begeleiden. Bij voldoende belangstelling willen we het voortzetten in juli en augustus waarbij een beroep gedaan zal worden op vrijwilligers.

Bezuinigingen
Eind vorig jaar zijn er een aantal voorstellen gedaan voor bezuinigingen. Het eerste voorstel ‘hogere opbrengst Kerkbalans’ is redelijk geslaagd. Hartelijk dank allemaal.
Minder afdrukken wordt hard aan gewerkt. We kunnen pas aan het eind van het jaar bekijken of dat resultaat heeft gehad.
Acties, zoals de rommelmarkt, zijn in voorbereiding.
Bij het voorstel ‘verkoop van kerken’ is in het ledenberaad gevraagd een projectgroep samen te stellen. De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan en de projectgroep krijgt dezer dagen de opdracht. De opdracht zal zijn na te gaan of de verkoop van een kerk of kerken en/of ander verhuur en gebruik van de kerken voldoende opbrengt waardoor het jaarlijkse tekort fors terug gedrongen kan worden. Eind dit jaar wordt van deze projectgroep een advies verwacht.
 
De collecte-app GivT                            Peter van der Molen
In 2016 zijn we gestart in onze gemeente met de bekende groene plastic collectemunten om het schaarser worden van contant muntgeld te ondervangen. Dat loopt prima en een aantal mensen maakt daar graag gebruik van.
Maar de digitale ontwikkelingen staan niet stil. Betalen met je smartphone in uitgaansgelegenheden is gemeengoed geworden. Zo is het inmiddels ook mogelijk om ook via je smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten. Dat gaat met de app van Givt.

Het werkt als volgt:
In de collectezak zit een zender die contact maakt met je smartphone via de GivT-app. Met de gratis te downloaden app kun je aan meerdere collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe te voegen. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Als de collectezak langskomt, houd je je telefoon bij de collectezak. Via een zendertje wordt er verbinding gemaakt met de app. Je hoeft je telefoon maar één keer bij de collectezak te houden om voor beide collectes te geven. Het maakt niet uit bij welke collectezak je de telefoon houdt.
De app is goed beveiligd. Je geeft anoniem, de kerk kan absoluut niet inzien wie wat geeft. De kerk krijgt alleen maar te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en hoeveel er in totaal aan elke collecte gegeven is met Givt.
Vragen hierover? Kijk voor meer informatie op https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/.

Waarom deze informatie in het Klankbord?
De kerkrentmeesters willen graag van u weten of deze manier van collecteren een kans gaat krijgen in onze gemeente.
De vraag is dan ook: ‘Voelt u voor deze manier van geld geven tijdens de collecte?’
Een voordeel kan zijn dat u, geraakt door het doel van een van beide collectes, digitaal meer kunt en gaat geven dan met metalen/plastic munten. Een nadeel voor u kan zijn dat de smartphone altijd mee de kerk in moet.
We horen het graag van u.
Reacties aan een van de kerkrentmeesters, of op
De kerkrentmeesters.

Kerkbalans 2020                                     Peter van der Molen
Begin dit jaar heeft Kerkbalans plaatsgevonden. Uit de toezeggingen kunnen we opmaken dat we ca € 24.000,-- aan vrijwillige bijdragen mogen ontvangen. In 2019 was dat ca 21.000,-, dus een  substantieel hoger bedrag. Iedereen heel hartelijk dank daar voor. Aan het verzoek om naar vermogen een hogere bijdrage te leveren is door 24 gemeenteleden gevolg gegeven. Een bemoedigend en hartverwarmend resultaat.
Maar er is nog steeds een aantal leden dat geen bijdrage heeft toegezegd en ook niet bijdraagt. Dat is jammer. Aan hen willen we meegeven: u moet contributie betalen voor een vereniging, om de club in stand en draaiende te houden, dat geldt ook voor de kerk waar u lid van bent. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage, dus de hoogte van de contributie bepaalt u zelf. Er wordt nog op u gerekend.
En wilt u een bedrag overmaken doe dat dan op rekening
NL 09 RABO 0371 6060 20 t.n.v. Protestantse gemeente Wognum/BSN onder vermelding van vrijwillige bijdrage 2020.
De kerkrentmeesters.

€olle€tes
De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: Collectemunten voor Naam en Adres.
De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.


Klankbord
Onderstaand de planning van Klankbord voor het seizoen 2019 – 2020. Graag uw bijdragen voor de aangegeven datum.
U kunt Klankbord ook via de email ontvangen. Denk er eens over na.

2019 - 2020
Jaargang 33
nummer
Kopij tot
zaterdag
Verspreiding
week van
Feestdagen
6 Lente
 
9 mei 18 mei 31 mei Pinksteren
7 Zomer
 
20 juni 29 juni  


Actie Schoenendoos                                  Henny Dubbeldam
Beste allemaal,
Weet u/jij het nog?
Het streven was 45.000 schoenendozen….
Wij kijken terug op een geweldige actieperiode waarbij we onze 25e editie gevierd hebben en de 1.000.000e schoenendoos ontvingen.
Seizoen 2019-2020 is afgesloten met 46.416 mooi versierde en gevulde schoenendozen voor kinderen elders op de wereld.
Hartelijk dank nogmaals aan iedereen die zich voor de afgelopen actie ingezet heeft.
De vorige keer heb ik laten weten dat ik stop met de organisatie. Hierbij weer mijn telefoonnr 0657223835 want helaas heb ik nog niets gehoord.
Voor een enthousiast iemand: het is enorm leuk om te doen en echt niet veel werk!
Met een vriendelijke groet, Henny Dubbeldam


Opkikkerambassadeur Jari zamelt nog steeds in
Heeft u in de hal van de kerk van Wognum de grote inleverbox van Stichting Opkikker gezien? Hier kunt u batterijen, lege cartridges en oude mobieltjes in gooien. Maar u kunt een en ander ook bij mij thuis afgeven of in de buitenbus doen. Ik zamel nog steeds deze artikelen in voor Stichting Opkikker. Deze artikelen brengen geld op voor Stichting Opkikker. Met dit geld organiseert Stichting Opkikker Opkikkerdagen voor gezinnen waarvan het kind ernstig ziek is of een chronische ziekte heeft. Ook ik mocht afgelopen jaar genieten met volle teugen van een Opkikkerdag. Even de dagelijkse sleur van medicatie innemen, afspraken in het ziekenhuis en aanverwante zaken die te maken hebben met ziek zijn, vergeten. Daarom ben ik ambassadeur geworden voor Stichting Opkikker en zamel ik oude mobieltjes, lege batterijen en lege cartridges in. Denkt u wanneer u deze dingen heeft aan mij? Een opkikkergroet van ambassadeur Jari Wagenaar, Zeggeveen 9 Wognum.

Passiespelen Tegelen 23 augustus 2020
In het vorige Klankbord werden de passiespelen in Tegelen onder uw aandacht gebracht. Tot 1 mei kunt u zich nog opgeven voor het dagprogramma bij Jan Verbruggen, via de email 
Voor details van deze dagtocht en de hieraan verbonden kosten verwijzen wij u naar Klankbord nummer 4.


Tussen(half)jaar of twee weken in de zomer
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote betekenis.  Lieke, die dit jaar een zogenaamde ‘dia’ is zegt: ‘Ik wist niet goed wat ik wilde studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aanraden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.’  Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site voor vakantiewerk. www.pdcdeherberg.nl 

Agenda (onder voorbehoud)
maart
29     10.00    kerk Wognum open voor stilte en bezinning
29     17.00    eerste kerkdienst Het Vierkant online

juni
3       19.45    grote kerkenraad, kerk Wognum
13     10.00    rommelmarkt kerk Wognum
23     19.45    grote kerkenraad, jaargesprek, kerk Wognum

augustus
23     09.30    vertrek naar Passiespelen, Tegelen


Adressen
Website: protgemwognumbsn.nl
Webmaster:
Facebook: www.facebook.com/vierkantsamen -
Klankbord:


Bankrekening
*NL09 RABO 0 371606020 en NL86 RABO 0 362050910
t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN
*NL19 RBRB 0 825020387
t.n.v. Diaconie PKN-Gemeente Wognum/BSN 
terug