ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente “Het Vierkant”  Wognum/BSN
   
RSIN/Fiscaal nummer: 822 178 242
Website adres: http://www.protgemwognumbsn.nl
E-mail: scriba@protgemwognumbsn.nl
Adres: Raadhuisstraat 15
Postcode: 1687 AH
Plaats: Wognum
Postadres: Raadhuisstraat 15
Postcode: 1687 AH
Plaats: Wognum
 ANBI%20diakonieWognumBSN
Er is een behoorlijk positief resultaat over 2019, dat is veroorzaakt doordat de provincie Noord-Holland een klein deel van een perceel grond van ons heeft gekocht vanwege de herconstructie van de A.C. de Graafweg.
Dat is op te vatten als een eenmalige bate.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug