Protestantse Gemeente Het Vierkant

Taakgroep Diaconaat

Diaconie is afgeleid van het Griekse diakonia, dat dienst of dienen betekent. Jezus gaf de mensen de opdracht om te dienen, om naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en de zwakkeren te beschermen. De diakenen en vrijwilligers van de taakgroep Diaconaat geven daar in praktische zin gestalte aan.

Werkplan taakgroep Diaconaat

- Collecteren voor plaatselijke en wereldwijde diaconale doelen;
- Verstrekken van giften en ondersteuning van goede doelen;
- Organiseren van Sweelinckhof-diensten.
- Houden van Plus-middag (2x per seizoen) bij toerbeurt met Taakgroep Pastoraat.
Voorjaar 2023 wordt georganiseerd door de Taakgroep Diaconaat;
- Voorbereiden en ondersteunen van Avondmaalsdiensten alsmede instrueren gast predikant;
- Bloemen t.b.v. diensten en Sweelinckhof rooster maken voor bloemist.

Speerpunten
- Nieuw Jaardoel 2022: Stichting Opkikker voor het financieel mogelijk maken van zogenaamde Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen en hun gezinsleden;
- Nieuw Jaardoel 2023: Dit wordt bepaald in het laatste kwartaal 2022;
- Publiciteit moet beter/duidelijker: Momenteel worden op de verjaardag van kinderen tot 18 een verjaardagskaart met een kleine attentie aan huis bezorgd;
- Aandacht voor jeugd/jongeren zoeken naar activiteiten voor en door jongeren, in samenwerking met jeugdouderling;
- Actie Schoenendoos: Deze heeft het laatste jaar plaatsgevonden door de oecumenische taakgroep waarbij vanuit onze kerk ondersteuning werd geboden. Gekeken wordt of dit door een gemeentelid als project kan worden gecoördineerd voor meer inbreng vanuit onze kerkelijke gemeente.
- Per doel/taak is er een taakgroepslid die alles regelt en coördineert;
- Zoeken van vervanging voor degenen die stoppen verdient prioriteit;
- Inhoudelijk voorbereiden hoe jongeren en jeugd voor te bereiden op avondmaal in samenwerking met predikant.

Evaluatie
- Door het coronavirus zijn onze activiteiten op een lager pitje komen te staan. Doordat er deels geen of beperkt kerkdiensten zijn gehouden, is er ook niet gecollecteerd. Evengoed zijn er giften vanuit de Diaconie overgemaakt aan de goede doelen die op het collecterooster stonden genoteerd.
Ook zijn er incidenteel extra giften verstrekt.
- De activiteiten voor het Jaardoel 2020 zijn niet doorgegaan. Besloten is daarom om Warm Thuis Zuidermeer opnieuw als jaardoel te bestempelen, maar dan voor 2021. Dit Jaardoel is afgerond. Er is €2021,= aan Warm Thuis overgemaakt. Hier zijn onderhoudsvrije bankjes en een picknicktafel op het eigen terrein voor aangeschaft waar de bewoners en hun bezoekers gebruik van kunnen maken.
- Actie Schoenendoos: Er was vanuit de taakgroep niemand beschikbaar om de actie te coördineren.
- De evaluatie in april of mei plaats.
Tevens wordt het concept werkplan besproken en vóór het nieuwe kerkelijk jaar definitief vastgesteld.

Als u tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kunt of u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het laten weten.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný
 
terug