Protestantse Gemeente Het Vierkant

Diaconaat

Diaconie is afgeleid van het Griekse diakonia, dat dienst of dienen betekent. Jezus gaf de mensen de opdracht om te dienen, om naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en de zwakkeren te beschermen. De diakenen en vrijwilligers van de taakgroep Diaconaat geven daar in praktische zin gestalte aan.

Werkplan taakgroep Diaconaat
- Collecteren voor plaatselijke en wereldwijde diaconale doelen;
- Verstrekken van giften en ondersteuning van goede doelen;
- Organiseren van Sweelinckhof-diensten.
- Houden van (65-)Plus-middag (2x per seizoen) bij toerbeurt met Taakgroep Pastoraat.
- Voorbereiden en ondersteunen van Avondmaalsdiensten alsmede instrueren gast predikant;
- Bloemen t.b.v. diensten en Sweelinckhof rooster maken voor bloemist.

Speerpunten
- Jaardoel 
- Momenteel worden op de verjaardag van kinderen tot 18 een verjaardagskaart met een kleine attentie aan huis bezorgd;
- Aandacht voor jeugd/jongeren zoeken naar activiteiten voor en door jongeren, in samenwerking met jeugdouderling;
- Actie Schoenendoos: Deze heeft het laatste jaar plaatsgevonden door de oecumenische taakgroep waarbij vanuit onze kerk ondersteuning werd geboden. Gekeken wordt of dit door een gemeentelid als project kan worden gecoördineerd voor meer inbreng vanuit onze kerkelijke gemeente.
- Per doel/taak is er een taakgroepslid die alles regelt en coördineert;
- Zoeken van vervanging voor degenen die stoppen verdient prioriteit;
- Inhoudelijk voorbereiden hoe jongeren en jeugd voor te bereiden op avondmaal in samenwerking met predikant.

Evaluatie
De evaluatie in april of mei plaats.
Tevens wordt het concept werkplan besproken en vóór het nieuwe kerkelijk jaar definitief vastgesteld.

Als u tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kunt of u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het laten weten.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný
 
terug