Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkenraad - Gemeenteberaad -> Beleidsplan

Tijdens de gemeentebijeenkomst op 29 mei 2024 in de kerk van Wognum spreken we over

De weg die we willen, kunnen gaan met onze gemeente Het Vierkant

naar aanleiding van het boek dat de kerkenraad leest: De toekomst van de kerk. Ondertitel: Essay vol rouw en hoopvan Aarnoud van der Deijl.
Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud de kerk meer dan halveren. Dit bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. Scherp, met mededogen analyseert hij ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden. Maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de rituelen, de gemeenschap die naar elkaar omziet? Wat gaan we missen als individu, als samenleving? Hij stelt existentiële en maatschappelijke vragen. Hij distilleert perspectieven.
De toekomst van onze gemeente? Hoopvol. Welke prioriteiten? Dit is een aanzet tot een voortdurende communicatie over het beleidsplan. 

We spreken met elkaar in kleine groepen op basis van de vragen:
Wat willen we? Wat kunnen we?
Wie doen het? Met wie doen we het?
Ideeën, opmerkingen, gedachten, plannen, vragen en dergelijke werden opgeschreven op een papieren tafelkleed.
Na twee rondes deelden we de ontdekkingen, inzichten met de grote groep.
Wat te berde kwam, werd meegenomen bij de opzet van ons beleidsplan.

Was u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u uw ideeën mailen naar: scriba@protgemwognumbsn.nl
Bij voorbaat dank voor uw inbreng.

Verslag
Ina Broekhuizen
Aanwezig: 22 personen - Afwezig met bericht: 8 personen

Inleiding door Jan Hania. Hij meldt dat het agendapunt Financiën kort wordt behandeld.

Opening door Marianna Gaastra. Zij ontsteekt het licht, leest uit het liedboek (pag. 1302) het gedicht Zonder liefde ben je nergens.
We bidden het gebed van Franciscus, pag. 1355 uit het liedboek.

Waar staan we nu? Tryja Boven geeft namens de kerkenraad informatie:
Bestuurlijk werken we sinds dit voorjaar met een moderamen (predikant, voorzitter, scriba) en een kerkenraad.
Samenwerking met gemeente THOMAS krijgt meer en meer gestalte. In 2025 staat er iedere maand een gezamenlijke dienst gepland.
Taakgroepen.
Vieringen draagt zorg voor de bijzondere diensten. Men doet een beroep op de gaven en talenten van gemeenteleden bij deze vieringen. Ook is er aandacht voor K!IND.
Diaconie werkt voor een deel samen met de gemeente THOMAS. Oproep om mee te denken over het jaarboel 2025. Ook een oproep voor een nieuwe diaken. Diaconale maaltijd is op 4 juni. Aanschuiven is mogelijk, wel aanmelden.
Pastoraat stopt met koffiecontact-ochtenden vanwege de geringe belangstelling. Twee zomeruitjes en de barbecue staan op het programma.

Aanpak beleidsplan. Er wordt een aanzet gegeven voor het nieuwe beleidsplan. Ideeën en plannen kunnen worden aangedragen.
Marianne begint met een pitch over het boek De toekomst van de kerk  van Arnout van der Deijl. Ook staat ze stil bij zeven belangrijke aspecten van religie: ervaringen, verhalen, rituelen, gemeenschappen, normen/waarden, beelden, opvattingen (verwoord door Ninian Smart).
Daarna wordt de groep verdeeld in drie kleinere groepen. Die nemen apart van elkaar plaats rond een tafel waarop een papier ligt. Daarop kan ieder woorden, zinnen of kreten schrijven naar aanleiding van het gesprek dat wordt gevoerd over: wat willen we, wat kunnen we, wie gaat of met wie gaan we dat doen?
Na twee rondes worden de papieren opgehangen, geven de gesprekleiders uitleg over de denkbeelden. Daarna kan iedereen de papieren bekijken, een post-it plakken bij wat hem of haar aanspreekt of waar men aan mee wil werken.
De denkbeelden worden meegenomen naar de commissie Beleidsplan.

Samenstellen beleidscommissie. Deze commissie bestond in voorgaande jaren uit vier personen. Die vergaderden 4 à 7 keer. Het is de bedoeling dat men dit najaar aan de slag gaat,  in het voorjaar van 2025 het plan presenteert aan kerkenraad en gemeente. Jan Hania doet een oproep voor kandidaten.

Nieuwe voorzitter. Rens Opbroek is 12 jaar voorzitter geweest. Kerkordelijk gezien moet hij nu stoppen. Ook Peter van der Molen zal om die reden stoppen. Rens blijft betrokken bij de diaconie, Peter vervolgt zijn werk nog een half jaar. Na nog een half jaar voorgeschreven ‘rust’ zou hij zijn taak wel weer willen opnemen.
Jan Hania introduceert Harry Toebes als voorzitter van de kerkelijke gemeente. Het voorstel om hem te benoemen,wordt met applaus begroet. De procedure is als volgt: afkondigen in de diensten, bevestiging, benoeming in de kerkenraad.

Financiën. Jan Hania geeft kort uitleg over de huidige stand van zaken. Waar leggen we in de toekomst financieel de nadruk op? Dit punt wordt uitgewerkt door de kerkrentmeesters. In het najaar worden de gemeenteleden hierover verder geïnformeerd.

Sijbekarspel, Benningbroek. Het Buurtcomité ontwikkelt activiteiten in de kerk van Sijbekarspel. Er is moeite om het aantal vrijwilligers op peil te houden.
Er is een bouwplan ontwikkeld voor het land aan de Kerkelaan/Oosterstraat in Benningbroek. Gesprekken zijn gevoerd met architect, omwonenden, gemeente, Familiehoeve. Er wordt aan het plan een sociale invulling gegeven: er komen 18 huurwoningen, 10 koopwoningen in de vrije sector (5 starterswoningen, 5 duurdere panden), 1 vrije kavel, een stuk grond is bestemd voor een aanwonende.
De Familiehoeve In Benningbroek wil meer gebruik maken van de kerk.

Rondvraag. Annie en Cees Wijtman bedanken voor de cadeaus en de oorkonde die ze kregen op zondag 3 maart bij hun afscheid als kostersechtpaar van de Benningbroeker kerk.

Sluiting. Marianne sluit met een gebed Hij komt uitgerekend  bij mij terecht.
We zingen het lied Geroepen om te komen, luisteren naar psalm 131.
terug