Protestantse Gemeente Het Vierkant

Oogst

Houdbare producten worden ingezameld voor de

die ervoor zorgt dat mensen in armoedige omstandigheden over voldoende gezond voedsel kunnen beschikken.
U kunt producten inleveren inleveren tot 13 december bij Ton Novotný, Saint Rémylaan 36, Wognum. Eventueel [06-25512477.
                                               Zie verderop

Jaardoel 2023 - Activiteiten

Woensdag 1 november: I, Daniel Blake
Een timmerman van middelbare leeftijd en een alleenstaande moeder raken verstrikt in een web van bureaucratie wanneer zij noodgedwongen de bijstand in moeten. Wat als je zoekt naar hulp, maar niemand die wil geven?
Een innemend verhaal over het terugvinden van waardigheid in een wereld vol bureaucratie.

De tweede filmavond voor ons jaardoel met wederom een film van Ken Loach, (regisseur van “Sorry, we missed you,” eerder vertoond in Wognum).


Zondag 15 oktober wandelden we ongeveer een uur in natuurgebied De Hulk, gelegen langs de Hoornse Hop bij de buurtschap De Hulk
We eindigden met een kopje koffie of thee in restaurant Kootje Konkel. 

Zondag 23 juli na de kerkdienst in Wognum fietsten wij voor ons jaardoel.
Onderweg wass er een pleisterplaats. Er werd voor broodjes gezorgd.

Woensdag 31 mei een diaconale maaltijd: een maaltijd door en met ons samen.

Op woensdag 26 april wandelden we in Hoorn vanaf de parkeerplaats De Nieuwe Wal . Halverwege waren we in de gelegenheid om iets te nuttigen. Daarna liepen we dezelfde route terug. Al met al 4 km, dus dat is geen marathon. Het gaat vooral om met elkaar te zijn, gezond te bewegen.

Op woensdag 29 maart was de eerste film.

Het verhaal van de elfjarige Cyril in een film die in 2016 met de Grand Prix werd bekroond.
In “Le gamin au vélo” ontsnapt Cyril uit het kindertehuis waarin zijn vader hem heeft achtergelaten. Als de jongen naar zijn vader op zoek gaat, ontmoet hij Samantha, een kapster die  hem in het weekend in huis neemt. Cyril beseft nog niet dat Samantha echt om hem geeft, maar hij heeft haar liefde nodig om zijn woede ten opzichte van zijn vader te sussen.

>Lees meer> menuknop Organisatie

Diaconaal jaardoel 2023

Straatpastoraat Hoorn
aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!

Armoede en jaardoel
Wat doet de diaconie; wat is dat? De diaconie gaat van oudsher over de zorg voor armen. Hoewel dat niet geheel de tegenwoordige lading dekt, komt het toch aardig in de richting. Want armoede bestaat, ook in een rijk land als Nederland. Dat kan onder andere zijn het financieel niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen, het niet hebben van werk, het ontbreken van een dak of een thuis: fysieke armoede .
Er bestaat ook geestelijke armoede: Als er niet naar iemand wordt omgekeken, dat iemand geen mensen in de omgeving heeft met wie die sociaal contact kan hebben, dat er zorgen zijn om problemen die zich niet makkelijk laten oplossen.
Fysieke en geestelijk armoede kunnen een groot verdriet geven. Deze armoedes gaan vaak samen.

Het is mede om deze armoedes dat de taakgroep Diaconaat het Straatpastoraat als jaardoel kiest.
Het Straatpastoraat gaat bewust op de mensen af om ze een luisterend oor te bieden, ze te helpen.
Als onze kerk hier een positieve bijdrage kan leveren, doen we iets goeds.

Alles wat je doet voor je medemens doe je ook aan Jezus. Het is heel mooi verwoord in een kerstverhaal over Vadertje Panov, waarin een oude schoenmaker nog voor zijn sterven Jezus wil ontmoeten. In een droom (of is het echt?) hoort hij een stem zeggen dat Hij langs zou komen de volgende dag. Maar er gebeurt niets bijzonders, behalve dan dat hij laarzen aan een arme sloeber geeft (zijn eigenlijk bestemd voor de burgemeester), een vrouw met baby de mantel van zijn overleden vrouw geeft en schoentjes voor de baby die van zijn overleden zoontje waren. Teleurgesteld omdat Hij niet gekomen is, valt Panov aan het einde van de dag in zijn werkplaats in slaap. Toch komt de stem weer: Hij is langs geweest in de vorm van een arme sloeber, een vrouw met kind. Panov heeft Hem geholpen, hij is daardoor een gezegend mens. Het is een prachtig kerstverhaal dat precies zegt wat de opdracht van Jezus aan ons allemaal is: zorg voor elkaar, laat de sterkeren de zwakkeren steunen, laat niemand aan zijn lot over. Het jaardoel is daarom goed gekozen.

Esther Jeunink en Ton Heijboer zijn nauw betrokken bij het Straatpastoraat. Zij zullen voorgaan als gastpredikant.

Namens taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný

 

Kwartaalverslag 3 - 2023

Kwartaalverslag 2023 van de stichting Straatpastoraat Hoorn,
met daarin o.a. de laatste ontwikkelingen rond zaken als:
De rustplek en de subsidieaanvraag voor "Warm Onthaal". 

Ondersteuning
Allereerst willen we graag onze erkentelijkheid uitspreken voor het feit dat de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en de PCI van de H.Matteüsparochie het werk van de straatpastor c.s. financieel (mede) mogelijk maken.
Verder verheugen we ons erover dat de protestantse gemeente “Het Vierkant” (Wognum, Nibbixwoud, Benningbroek en Sijbekarspel) de stichting straatpastoraat als haar jaardoel heeft gekozen. Daartoe worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder filmbijeenkomsten, wandelevenementen en een grote kerstmarkt. We horen dat er een recordopbrengst in het verschiet ligt. Dat is mooi, maar nog veel mooier is dat ons werk ook in de regio wordt gedragen, omdat men daar inziet dat de dak-en thuislozen uit de regio allemaal in Hoorn terecht komen voor ondersteuning.

Urmie Seedorf heeft meer defintief enkele organisatorische taken overgenomen van Esther.
Ze is betrokken bij “Warm Onthaal” en de “Bakkie-fiets”, denkt mee over de “Rustplek”
en het “Smalle beurzenfestival.” Het contract met Urmie als “assistent van de straatpastor”, is verlengd tot september 2024.

Subsidieaanvraag
Er is dit voorjaar een subsidieaanvraag gedaan voor “Warm Onthaal” bij de gemeente Hoorn.
De termijn om op die aanvraag te reageren is inmiddels verstreken. Daarop hebben we de wethouder attent gemaakt. Ze heeft ons verzoek om een snel antwoord doorgeleid naar de verantwoordelijke medewerkers. Die hebben gerageerd en nodigen ons uit voor nader overleg.

DE PROJECTEN
Smalle Beurzenfestival

Er staat voor het komende seizoen 2023/24 weer een smallebeurzen festival op het programma. Esther en Urmie gaan daartoe samenwerken met drie vierdede jaars stagiairs van het Horizon-college. Het eerstvolgende festival zal om die reden plaatsvinden in april 2024.
In de eerste maanden van het schooljaar zullen de stagiairs 1x per maand meewerken
en vanaf januari elke week beschikbaar zijn voor de organisatie.

Lunches op zondag
De lunches op zondag zijn in de eerst plaats bestemd voor dak- en thuislozen, maar iedereen die met hen kennis wil maken is ook van harte welkom.

Rustplek
We proberen ook een “Rustplek-project” van de grond te tillen in Hoorn, naar het voorbeeld van Amersfoort. Het gaat daarbij om adressen waar mensen, die plotseling dakloos worden, enkele weken tot 5 maanden onderdak kunnen krijgen, tot rust kunnen komen, onder begeleiding toekomstplannen kunnen maken. Daar is een betaalde coördinator voor nodig.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Hakhoff, want het idee kan alleen doorgaan als de burgerlijke gemeente meedoet. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook om de bereidheid als postadres te fungeren. Het project richt zich vooral op de gastgezinnen. De kamers die zij beschikbaar stellen is woonruimte, die zonder dit project nooit te voorschijn zou komen.
Inmiddels zijn de documenten zoals die in Amersfoort functioneren aangepast aan de West-Friese situatie en aan de gemeente Hoorn toegestuurd. In het gesprek is ons beloofd dat de gemeente in oktober/november hierop zal terugkomen.

De Bakkie-fiets - elke woensdag van 11.00 – 12.30 uur
We zouden het aantal locaties waarop die functioneert graag uitbreiden. Het ontbreekt ons momenteel aan voldoende vrijwilligers om dat idee te realiseren. Op het Betje Wolffplein echter blijkt dit initiatief een succes. Enkele eenzame bewoners van de Kersenboogerd kijken elke week weer uit naar de bakfiets. Zij vormen de harde kern en daaromheen maken steeds meer mensen even praatje bij een kop koffie/thee.  Henri Redan blijkt de ideale vrijwilliger voor deze activiteit. Hij spreekt voorbijgangers spontaan aan, de daar vervolgens ook vaak spontaan op reageren.

Ton Heijboer
 

Coll€ct€s

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- per munt zijn in eenheden van € 25,- te bestellen door overmaking van een bedrag op rekeningnummer: NL09RABO0371606020 onder vermelding van: Collectemunten voor naam en adres. De penningmeester zorgt dat u ze krijgt.

5 november

Hospice Dignitas, Hoorn
12 Actie Schoenendoos
19 Jaardoel
26 Diaconie

3 december

Leger des Heils
10 JOP
17 Verzorgingshuis De Familiehoeve
24 ½ Jaardoel, ½ kerk
25 Kinderen in de Knel
31 Wilde Ganzen

Coll€ct€-doelen


Uw bijdragen graag op bankrekeningnummer 
NL19RBRB0825020387

Straatpastoraat Hoorn - Jaardoel 2023
Aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!

Actie Schoenendoos
Kinderen in armoede zijn blij met een setje kleurpotloden of mooie schriften, met zomaar wat speelgoed of met een tube tandpasta. Help hen!

Amnesty
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt, zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Er zijn afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen. 

De Vlinders, Esdégé-Reigersdaal
Dagcentrum De Vlinders in De Bloesem in Wognum biedt dagbesteding voor kinderen met een beperking. Een paar keer per week laten zij de kinderen integreren met kinderen van de Hiëronymusschool of de Speelwagen. Dat levert verrassende resultaten op.

Dorcas
Dorcas is een christelijke hulporganisatie voor duurzame ontwikkeling, sociale hulp, rampen-management. Zij is samen met andere hulporganisaties actief in Oost-Europa, in Afrika. Zij richt zich op de allerarmsten, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Hospice Dignitas in Hoorn.
Wie ernstig ziek is, nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden, familie. Het Hospice Dignitas geeft deze mensen de mogelijkheid om in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven, van hun dierbaren.

Inloophuis Medemblik
Het Inloophuis Medemblik is een ontmoetingsplaats voor mensen met een levensbedreigende ziekte, maar ook voor hun familie. Het Huis biedt een luisterend oor. Men kan er terecht voor een advies of voor een lezing, cursus of workshop.

Inloophuis Pisa, Hoorn
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, dat zich richt op laagdrempelige psychosociale ondersteuning.

JOP
JOP staat voor Jong Protestant. Het is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP betrekt de jeugd bij de geloofsopvoeding door materialen beschikbaar te stellen, programma’s te organiseren en zo het kerkelijk jeugdwerk te ondersteunen.

Kinderen in de knel
Kerk in Actie van de PKN in Utrecht  zet zich in voor kinderen, jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen, werkende kinderen.

Kinderkledingbank Hoorn
De Kinderkledingbank stelt kleding, speelgoed beschikbaar voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. Er worden voor hen ook uitjes georganiseerd. De organisatie wordt gerund door vrijwilligers.

Leger des Heils
Het Leger des Heils behoort tot de universele christelijke Kerk. De opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken, in zijn naam menselijke nood te lenigen. Het Leger geeft zonder enige vorm van discriminatie hulp aan geestelijk en maatschappelijk ontspoorde mensen.
Het Leger des Heils wordt daarom wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd.

Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden,  donateurs maakt het Bijbelgenootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren, doorgeven. Dat doet het voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Nieuw Hydepark
Het Nieuw Hydepark van de Protestantse Kerken in Nederland staat in Doorn. Het wordt gebruikt als vakantiecentrum voor mensen die zorg, begeleiding nodig hebben. Het is tevens een conferentieoord.

Nieuw-Roosevelthuis
Het Nieuwe Roosevelthuis van de Protestantse Kerken in Nederland staat in Doorn en wordt gebruikt als vakantiecentrum voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Het is tevens een conferentieoord.

Protestants Interkerkelijk Thuisfront/Pro Rege
Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront wil het geestelijk welzijn bevorderen van alle Nederlandse militairen ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. In het bijzonder van hen die voor een langere periode zijn uitgezonden naar crisis- of oorlogsgebieden.

Rode Kruis
Het Rode Kruis is een hulpverleningsorganisatie die werkt op basis van menslievendheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor alle activiteiten. Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld.

Rudolphstichting
Al sinds 1911 vangt deze stichting uit huis geplaatste kinderen op in gezinshuizen, in een sfeer van geluk, liefde, begrip.

Stichting De Luisterlijn (voorheen Sensoor)
De Stichting, voorheen Sensoor, heeft getrainde vrijwilligers die dag en nacht bereikbaar zijn voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk, anoniem gesprek. Per telefoon, e-mail of via chatten. Men biedt een luisterend oor aan alle mensen met vragen en problemen of aan hen die in nood verkeren.

Stichting Exodus
Exodus is een landelijke nazorgorganisatie voor (ex)-gedetineerden. Met professionals en vrijwilligers wordt begeleiding, opvang geboden in de laatste fase van hun straf aan hen die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen.

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken
Vanuit het evangelie worden mensen in crisissituaties begeleid, gesteund. Hulp wordt verleend aan alle groepen van de bevolking.
De stichting neemt geen taken over die door de overheid moeten worden uitgevoerd, maar wil daarop een aanvulling zijn.

Stichting Leergeld Westfriesland
Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals sport- of muziekles, werkweken, schoolreisjes. Als daar geen geld voor is, door een minimaal inkomen, dan springt de stichting bij.

Stichting Opkikker  
De Stichting Opkikker maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar

Stichting Vrienden van de Herbergier
De Herbergier Wognum is gevestigd in het voormalige klooster uit 1870. Zij biedt onderdak, verzorging aan mensen met geheugen-problemen. De bewoners worden gestimuleerd om zo actief, zelfstandig mogelijk te blijven leven.

Stichting Vrienden van Leekerweide
De stichting Vrienden van Leekerweide verzorgt projecten waardoor het wonen op de vestigingen van Leekerweide aangenamer wordt. Voorbeelden zijn: een duofiets, een pc met aangepaste software of een schommel bij een woning.

Stichting Vrienden van het Sweelinckhof
De Stichting organiseert, ondersteunt activiteiten, uitjes voor de bewoners van Het Sweelinckhof. Daarmee wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd.

Stichting WarmThuis
De Stichting WarmThuis heeft in Zuidermeer een woonvoorziening voor mensen met dementie die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Er wordt deskundige en gespecialiseerde, vooral menselijke zorg geboden waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat.

Straatpastoraat Hoorn - Jaardoel 2023
Aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!

Tour de Heroes, Hoogwoud
Tour de Heroes gebruikt de wielersport om jongeren met een lichte verstandelijke beperking en met een sociale achterstand te inspireren. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden gekoppeld aan een jongere die meer ervaring heeft met fietsen. Zo wordt er een vertrouwensband opgebouwd, wordt hun zelfbeeld positief beïnvloed.

Unicef
Unicef is het kinderfonds van de Verenigde Naties, dat kinderen helpt bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld. Unicef zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan, zorgt voor goede voeding en vaccinaties, wijst overheden op de rechten van het kind.

Verzorgingshuis De Familiehoeve Benningbroek
In De Familiehoeve in Benningbroek wonen mensen die zorg nodig hebben vanuit een lichamelijk of mentaal ziektebeeld. Naast goede zorg gaat het om het genieten van kleine dingen, het gezellig hebben met elkaar, oprechte aandacht, oog voor 'het jezelf kunnen zijn'.

Voedselbank Hoorn
De Voedselbank Hoorn zorgt ervoor dat mensen in armoedige omstandigheden over voldoende gezond voedsel kunnen beschikken.

Wilde Ganzen
De bekende organisatie van de Evangelische Omroep, bestaat al jarenlang. Zij bestrijdt wereldwijd armoede door het steunen van honderden kleinschalige projecten in arme gebieden.