Protestantse Gemeente Het Vierkant

Pastoraat

Werkplan Pastoraat
We proberen vorm, inhoud te geven aan het pastoraat binnen onze gemeente.

Doel
Iedereen kan zich gezien en gehoord voelen in onze gemeente.
De betrokkenheid van onze kerk tonen aan de gemeenteleden van Leekerweide.

Speerpunten
De taakgroep stelt zich tot doel de “ogen en oren” binnen en buiten de gemeente te zijn.             
De gemeenteleden en mensen van buitenaf het gevoel geven welkom te zijn binnen onze gemeente.
De mensen die niet wekelijks in de kerk komen en wel betrokken zijn bij onze gemeente,
hopen wij o.a bij bijeenkomsten van ‘Geloven in Ontmoeting’, Plusmiddag en zomeractiviteiten te ontmoeten.

Eredienst
Namens de kerkenraad spreekt de ouderling spreekt een woord van welkom uit,
steekt de tafelkaarsen aan de paaskaars aan.
Voorafgaand aan de collecte, wordt het doel van de collecte toegelicht,
worden er mededelingen vanuit de gemeente gedaan.
De ouderling draagt de verantwoordelijkheid voor de dienst door het geven van de hand aan de voorganger.
Na de eredienst brengt de ouderling de bloemen naar degene voor wie de bloemengroet bestemd is.

Huisbezoek, jubilea
De ouderlingen brengen bloemen bij een huwelijksjubileum (12,5, 25, 40, 50, 60 jaar) van gemeenteleden.
De ouderlingen hebben de gemeente ingedeeld in wijken, onderhouden contact in deze wijken.  
De nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door de ouderling van de wijk.

Overlegmomenten
De taakgroep komt één keer per twee maanden bij elkaar.
De punten die in o.a. in dit werkplan staan, worden dan besproken.
Een ouderling coördineert de ouderen-bezoekgroep binnen de gemeente.  

Publiciteit
In “Klankbord” staan de telefoonnummers vermeld van de ouderlingen.
Onder het kopje 'Taakgroep Pastoraat' staan de namen van wie in de afgelopen periode de bloemen hebben gekregen vanuit de zondagse eredienst.
Tevens zullen vanuit de taakgroep georganiseerde activiteiten worden vermeld.
Aan de gemeenteleden vragen wij om ons op de hoogte te stellen van wat er leeft in de gemeente. Verder brengen wij via Facebook, de website, dorpsbladen onze bijeenkomsten als Plusmiddag, gespreksgroep ‘Geloven in Ontmoeting’ en zomerprogramma onder de aandacht.

Evaluatie
De zomeractiviteiten blijken goed aan te slaan bij de gemeenteleden, bij mensen buiten onze gemeente.
De Plusmiddag die in het voorjaar van 2022 werd verzorgd door Jan Boven werd heel goed bezocht.
 
terug